Dân chủ gián tiếp là gì?

 

Dân chủ gián tiếp là gì? Mọi công dân đều có quyền làm chủ đất nước của mình, nhưng sở hữu gián tiếp là gì và dưới những hình thức nào thì không phải ai cũng hiểu. Trong bài viết này, chúng tôi xin giải đáp những thắc mắc về dân chủ gián tiếp và các hình thức dân chủ gián tiếp ở Việt Nam hiện nay.

1. Dân chủ gián tiếp là gì?

Dân chủ gián tiếp là hình thức dân chủ thông qua những quy chế, thiết chế để nhân dân bầu ra những người đại diện thay mặt mình quyết định các công việc chung của cộng đồng, đất nước.

Như vậy, dân chủ gián tiếp là dân chủ đại diện, mà yếu tố quan trọng nhất là trong đó người dân có quyền bỏ phiếu trực tiếp bầu ra người đại diện cho mình để bảo vệ, quản lý, thiết lập và thực hiện tất cả các lợi ích của người dân.

Những người được bầu đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và phải hành động dựa trên nguyên tắc đó.

2. Hình thức dân chủ gián tiếp ở Việt Nam

Nhận thức đúng về dân chủ ở Việt Nam

Căn cứ Điều 6 Hiến pháp 2013 quy định:

Nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, Hội đồng nhân dân và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

Như vậy hình thức dân chủ gián tiếp ở Việt Nam là hình thức nhân dân thể hiện quyền làm chủ của mình, tham gia quản lí nhà nước và xã hội thông qua hoạt động của những người đại diện, cơ quan đại diện của mình ở các cấp chính quyền như ở Mặt trận tổ quốc, Quốc hội, Hội đồng nhân dân và các cơ quan khác của Nhà nước.

Tóm lại dân chủ gián tiếp ở Việt Nam bao quát toàn bộ lãnh thổ từ địa phương đến trung ương, cho phép người dân làm chủ trên mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Việc bầu cử quốc hội được quy định ở Điều 7 Hiến pháp 2013:

1. Việc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín.

2. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân bị cử tri hoặc Quốc hội, Hội đồng nhân dân bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

Việc bầu cử này được tiến hành bằng bỏ phiếu trực tiếp, nghĩa là người dân bỏ phiếu kín trực tiếp cho người mà họ muốn chọn làm đại diện cho mình để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính công dân đó.

Tuy nhiên, về mặt hiệu quả của chế độ dân chủ đại diện không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới hiện nay vẫn còn gây ra những nghi ngờ, lo ngại. Vì vậy những người được dân chúng bầu chọn và nắm giữ quyền lực tại các cơ quan công quyền phải được đổi mới liên tục. Điều đó có nghĩa là, có quy định về thời gian cố định rất cụ thể trong hệ thống pháp luật để tiến hành các cuộc bầu cử mới.

Trong Khoản 2 Điều 7 Hiến pháp 2013 cũng đề cập đến việc người được bầu chọn sẽ bị bãi nhiệm khi không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của Nhân dân.

3. Ví dụ về dân chủ gián tiếp ở trường học

Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều trường hợp dân chủ gián tiếp, chẳng hạn:

Đại biểu Quốc hội là đại biểu của nhân dân, được nhân dân giao phó, thay mặt nhân dân tham gia xây dựng pháp luật để quản lý xã hội.

Hay ví dụ như ở một trường học, lớp trưởng xin ý kiến của cô giáo về việc dạy thêm trên lớp môn toán để các bạn nắm chắc kiến thức trước khi thi cuối kỳ.

Xem thêm các thông tin khác tại: https://khogamemoi.top/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.